Algemene voorwaarden

Verklaringen van namen

 1. Onder de cursist(e) wordt verstaan: de persoon die zich tot Rijschool Drivegarant / rij instructeur wendt voor het volgen van een rij opleiding/rijlessen/examens
 2. Onder CBR/CCV/BNOR wordt verstaan: de instantie die de rijvaardigheid toets met inbegrip van tussentijdsetoetsen,praktijkexamens, theorieexamen
 3. Onder rij instructeur(s) wordt verstaan: de persoon die rij onderricht geeft aan de cursist(e) en als franchisenemer (zelfstandig ondernemer die gebruik maakt van naam en faciliteiten van Rijschool Drivegarant en/of werkzaam is bij Rijschool Drivegarant
 4. Onder rijlessen wordt verstaan: praktijk en theorie gerichte opleidingen/cursussen,zoals auto rijlessen,theoriecursussen

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden en verdere overeenkomsten van de rijschool, behoudens indien en voor zover de rijschool schriftelijk anders verklaart.

Beginvoorwaarden

 1. Voor praktijkrijlessen personenauto dient de cursist(e) 16,5 jaar of ouder te zijn. Tijdens de eerste rijles dient dit aangetoond te worden met een geldige legitimatiebewijs
 2. Gedurende alle rijlessen neemt de cursist(e) naast de leskaart ook een geldig legitimatiebewijs mee
 3. Bij het afnemen van diensten van Rijschool Drivegarant gaat de cursist(e) automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van RijschoolDrivegarant

Artikel 1 Verplichting Rijschool Drivegarant

 1. De rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
 2. De rij-instructeur werkt als franchiser onder de naam van Drivegarant doch staat zelf ingeschreven bij zowel de KvK als bij de CBR. De leerling legt examen af onder de naam van de instructeur waarbij hij/zij les volgt. De cursist machtigt de betreffende rij-instructeur om het examen te kunnen aanvragen. De machtigingscode alsmede de gegevens van zowel de rij-instructeur als ook van rijschool Drivegarant kan je inzien op de site van de CBR.
 3. de volledige tijdsduur van de rijles wordt benut ten bate van het rijonderricht.
 4. de cursist zoveel mogelijk rijdt in dezelfde auto en zal in principe ook het rijexamen in die auto afleggen.
 5. de aanvraag voor het rijexamen door de rij-instructeur – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij bevoegde instantie, uiterlijk drie weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het rijexamen kan worden aangevraagd en waarop de cursist de kosten van het examen aan de rij-instructeur heeft voldaan.
 6. de eigen verklaring van de cursist getoetst is op juiste verstrekte gegevens.
 7. alle noodzakelijke (bedrijfs) verzekeringen aanwezig zijn.
 8. de cursist wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan de rijschool of de rij-instructeur hiervan melding moet maken

Artikel 2 Verplichting cursist(e)

 1. De cursist(e) is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
 2. De cursist dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.
 3. Bij te laat verschijnen van de cursist, wordt de lesduur verkort met de tijdsduur die de cursist te laat was. In dat geval dient de volledige lestijd betaald te worden.
 4. Bij een eventuele verhindering zal de cursist dit tijdig en minimaal 48 uur voor de les, aan de rij-instructeur melden. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht, en wordt een andere afspraak voor de les gemaakt.
 5. Een rijles die binnen 48 uur wordt afgezegd, wordt voor de helft van de afgesproken les in rekening gebracht. Indien op dezelfde dag wordt afgebeld zal de hele les in rekening gebracht worden.
 6. Voor de aanvraag van het theorie-examen, praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets dient de cursist de rijschool of de instructeur te machtigen via www.mijn.cbr.nl om de reservering van het examen te bevestigen.
 7. Voordat met de rijopleiding wordt aangevangen dient de cursist alle relevante informatie te verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijn- alcohol- en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid.
 8. De cursist dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij de praktijk- en theorie-examens van de bevoegde instantie over de benodigde bescheiden beschikt. De rijschool en de rij-instructeur zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de cursist geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden.
 9. Indien er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, dan is de cursist verplicht hiervan melding te maken aan de rijschool of de rij-instructeur. Indien de cursist nalaat dit te vermelden, dan is de rijschool  en de rij-instructeur hiervoor niet aansprakelijk.
 10. Indien de cursust niet tevreden is over zijn/haar rij-instructeur dient de cursist dit aan te geven bij rijschool Drivegarant voor het verkrijgen van een vervangende rij-instructeur. Rijschool Drivegarant is verplicht gevolg te geven aan het verzoek van de leerling. De cursist kan geen aanspraak maken op de lesgelden welke hij reeds ontevreden heeft gevolgd bij de rij-instructeur.

Artikel 3 Praktijk lessen

 1. De losse lesprijs wordt gehanteerd tot en met de dag van het examen. Voor pakketten geldt dat deze in één, twee of in drie gelijke termijnen per bank kunnen worden voldaan of contant aan de rij instructeur.
 2. Indien een lespakket in één keer wordt voldaan, dient het gehele verschuldigde bedrag te zijn bijgeschreven op rekening van de franchise rij-instructeur waarvan de cursist les krijgt voor aanvang van de eerste les behorende tot dat pakket.
 3. Indien een lespakket in twee of drie  gelijke termijnen wordt voldaan, dient de eerste termijn van het verschuldigde bedrag te zijn bijgeschreven op rekening van de franchise rij-instructeur, voor aanvang van de eerste les behorende tot dat pakket. De tweede termijn dient voor aanvang van de tweede helft van de lessen uit het pakket te zijn bijgeschreven en in geval van drie termijnen dient voor aanvang van de derde gedeelte van de lessen uit het pakket te zijn bijgeschreven op de rekening van de betreffende franchise rij-instructeur.
 4. Lespakketten verliezen hun geldigheid na een onderbreking van tenminste 3 aan één gesloten maanden vanaf de laatst gevolgde les en er zal geen restitutie plaatsvinden van reeds betaalde bedragen tenzij er sprake is van bijv. aantoonbare ziekte of been/arm/hand- breuk.
 5. Lespakketten hebben een totale geldigheidsduur van max. 12 maanden gerekend vanaf de eerste rijles. De 3 uren van een pakket worden gereserveerd voor de 2 examens welke in de pakketten zijn inbegrepen.
 6. De cursist(e) mag een lespakket beëindigen mits de cursist(e) ieder week minimaal één rijles van 60 minuten heeft genoten. De cursist(e) dient in dit geval te vergoeden de prijs van de reeds genoten rijlessen/ te laat geannuleerde praktijklessen en het door Rijschool Drivegarant of door de betreffende rij-instructeur al betaalde examengeld (CBR/CCV/BNOR). Indien lesgelden ineens of in termijnen bij vooruitbetaling is voldaan per bank aan de rij-instructeur dan zal de instructeur het bedrag restitueren onder aftrek van de voorgaand vermelde kosten. Bij tussentijdse beëindiging worden de reeds genoten rijlessen/ te laat geannuleerde rijlessen doorberekend voor de losse lesprijs.
 7. De cursist(e) dient een beëindiging van een lespakket schriftelijk te melden bij de rijschool. Artikel 3.4 en artikel 3.5 blijven hierbij van kracht.
 8. Mocht de cursist(e) meer rijlessen nodig hebben dan de rijlessen uit het pakket, dan dient de cursist(e) losse rijlessen bij te kopen voor hij/zij het examen mag verrichten. Indien de cursist hieraan geen gevolg geeft vervalt de herexamen van het pakket. Indien de leerling niet kan lessen ivm ziekte en/of niet komt opdagen om een of andere redenen worden deze lessen in mindering gebracht op het pakket.

Artikel 4 theorie lessen

 1. Theorie kun je zelf leren door middel van boeken en via internet.
Ook hebben wij contacten met andere rijscholen voor het volgen van cursussen. Vraag je rij instructeur hierover.

Artikel 5 Betaling

 1. Rijschool Drivegarant en/of de rij-instructeur zijn gerechtigd een bedrag van inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De cursist(e) dient deze kosten voor aanvang van de eerste les per bank te voldoen.
 2. Rijschool Drivegarant is niet aansprakelijk voor vooruitbetalingen die rechtstreeks bij de rij instructeur zijn voldaan, het zij per contanten of per bank/giro t.n.v. de rij instructeur.
 3. Rijschool Drivegarant is gerechtigd tijdens de duur van de opleiding de lesprijs te verhogen. De cursist(e) heeft in dit geval het recht om de opleiding per direct stop te zetten, van welke hij/zij gebruik kan maken tot maximaal twee weken na kennisgeving van de prijsverhoging.
 4. Indien betalingen uitblijft bij een les dient de cursist deze de eerstvolgende les contant te voldoen aan de instructeur doch niet later dan 7 dagen nadat de achterstand is opgetreden.
 5. Indien na verloop van 7 dagen wederom geen betaling heeft plaatsgevonden zal de cursist een schriftelijke aanmaning krijgen om de achterstand alsnog binnen 7 dagen te voldoen.
 6. Mocht na de gehele voorgaande procedure geen betaling plaatsvinden, dan is Rijschool Drivegarant en/of rij instructeur gerechtigd om een incassobureau in te schakelen. Indien de cursist van mening is dat dit onterecht is, dan dient te cursist zulks te bewijzen door middel van zijn/haar leskaart. Indien de cursist de leskaart niet kan overleggen zal de gerechtelijke procedure worden voortgezet en hierbij komende kosten zullen ten laste worden gelegd aan de cursist(e).

Artikel 6 Het examen

 1. Op alle examen zijn naast de algemene voorwaarden van Rijschool Drivegarant ook de algemene voorwaarden van het CBR/CCV/BNOR van toepassing. U kunt de voorwaarde van het CBR/CCV/BNOR inzien op de website van de rijschool of opvragen bij de Kamer van Koophandel.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen de kosten ten behoeve van de examenaanvraag contant en gelijktijdig met de invulling van de benodigde bescheiden en de eigen verklaring aan de rij-instructeur  te worden voldaan.
 3. Indien het rijexamen geen doorgang vindt wegens vakantie van de cursist, draagt de cursist zelf de verantwoordelijkheid voor de kosten, tenzij de vakantieperiode bij de examenaanvraag aan de rijschool of de instructeur is opgegeven
 4. De rijschool en de rij/instructeur zijn na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie examen, dan wel het praktijkexamen door te berekenen.

Artikel 7 Verhinderingen/annuleringen voor het examen

 1. Rijschool Drivegarant en/of de rij-instructeur is niet aansprakelijk voor de verhinderingen voor het examen waarbij de schuld ligt bij de cursist(e) zoals te laat verschenen op afspreekpunt, geen geldige documenten, of dan wel ander soort annulering door de cursist(e);
 2. Bij verhinderingen/ annuleringen, zoals vermeldt in artikel 7.1 kan de cursist(e) geen aanspraak maken op enige restitutie en/of (schade)vergoeding;
 3. Indien een verhindering van het onderzoek is ontstaan door dringende redenen, uitsluitend betreffende een begrafenis/ crematie in de familie t/m 2e graad of als de cursist(e) met spoed wordt opgenomen in het ziekenhuis op de dag van het examen, dan is de instructeur en het CBR/BNOR/CCV gerechtigd een bedrag voor administratiekosten in te houden. Het restant wordt overgemaakt naar de bank/giro rekening van de cursist(e) of er wordt een nieuw examen geboekt voor de cursist(e) na bijbetaling van de doorbelaste kosten.
 4. Bij ontstaan van verhindering zoals vermeldt in artikel 7.3, is de cursist(e) genoodzaakt om de verhindering schriftelijk binnen 14 dagen d.m.v. een overlijdensakte of doktersverklaring aan te tonen bij het CBR. Wanneer de cursist(e) niet in staat is de verhindering op deze wijze aan te tonen, dan zal Rijschool Drivegarant de verhindering afhandelen zoals vermeldt in artikel 7.1
 5. Wanneer de cursist(e) personenauto niet minimaal 1 keer per week 2 rijlessen achterelkaar ( oftewel een lesuur van 60 minuten per week) volgt, of dan wel te veel absent is voor de rijlessen, is de rij instructeur gerechtigd om het examen niet bij te wonen en het lesvoertuig niet mee te geven voor het examen.
 6. Als de cursist(e) nog betalingen moet verrichten op de dag van het examen, dient de cursist(e) de betaling te geschieden per bank of contanten, voor het examen. Als er geen betaling is ontvangen van de openstaande schuld, is de rij instructeur gerechtigd om het examen niet bij te wonen en het lesvoertuig niet mee te geven voor het examen. De openstaande schuld blijft hierdoor alsnog een betalingsverplichting dat alsnog voldaan dient te worden.
 7. In geval van artikel 7.1 en 7.5 en 7.6 kan de cursist(e) geen aanspraak maken op enige restitutie en/of (schade)vergoeding.
 8. Rijschool Drivegarant en de rij instructeur zijn niet aansprakelijk voor een examen die al reeds is genoten of voor het resultaat van het examen. De cursist(e) kan geen aanspraak maken op enige restitutie/ (schade)vergoeding hiervoor.

Artikel 8 Vrijwaring

 1. De rijschool vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van
botsingen, aan- of over rijdingen tijdens de rijles, alsmede tijdens het praktijkexamen tenzij;
 2. de cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt;
 3. de cursist tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt dat de cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen.
 4. de cursist onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de rijschool en de rij-instructeur is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijke dekking wordt verleend. De rijschool en/of de rij-instructeur is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst.

Artikel 10 Klachten

 1. De cursist die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of aangeboden diensten dient deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse te proberen op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de cursist deze schriftelijk voorleggen aan de directie van de rijschool.

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.